Doktoraty

Instytut Lotnictwa kładzie szczególny nacisk na rozwój naukowy pracowników.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu Instytutowi Lotnictwa w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Przewody doktorskie w Instytucie Lotnictwa przeprowadza się w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. Decyzja Nr BCK-VI-U-Dr-259/2013 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyznania Instytutowi Lotnictwa w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
  2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200 z późn. zm.).

Wszczęcie przewodu doktorskiego następuje na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora (kandydat) złożony do dyrektora Instytutu Lotnictwa.

Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat w porozumieniu ze swoim opiekunem naukowym składa pisemną deklarację gotowości przeprowadzenia seminarium z propozycją jego terminu i miejsca.

Na seminarium kandydat przedstawi koncepcję rozprawy doktorskiej, planowane metody badawcze i spodziewane wyniki naukowe.

Pytania odnośnie dokumentów oraz procedur prosimy kierować na poniższy adres:
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

prace-instytutu-lotnictwa-transactions-of-the-institute-of-aviation

Prace Instytutu Lotnictwa

Doktoranci i doktorantki mogą opublikować swoje artykuły naukowe w: „Pracach Instytutu Lotnictwa” (strona czasopisma) Innych czasopismach naukowych (wykaz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) „Prace Instytutu Lotnictwa” wydawane są jako czasopismo naukowe od 1956 roku. Znajdują się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W czasopiśmie publikowane są nowe, oryginalne artykuły autorstwa pracowników naukowych z kraju i zagranicy. Tematyka publikacji jest ściśle

Seminaria naukowe

AKTUALNE 28 lutego 2017, budynek X, sala 4, 10:00 dr Krzysztof Falkowski (WAT) „Stanowisko do badania małego silnika odrzutowego w Laboratorium Napędów Lotniczych WAT” Zaawansowane Seminarium Naukowe Instytutu Lotnictwa. Seminarium poprowadzi prof. Zdzisław Gosiewski. 2 marca 2017, budynek X, sala 4, 10:00 mgr inż. Marek Gąsik „Metoda obiektywnej oceny wpływu podziału uwagi na technikę pilotowania samolotu w procesie podstawowego szkolenia lotniczego”

Przewody doktorskie

Zakończone przewody doktorskie dr inż. Włodzimierz Gnarowski Metoda podwyższenia właściwości manewrowych samolotu w układzie górnopłata Promotor: dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. nadzw. Data przyznania stopnia: 16 grudnia 2014 roku praca wyróżniona Praca ma charakter doświadczalny i poświęcona jest metodzie podwyższania właściwości manewrowych samolotów szkolno-treningowych zbudowanych w oparciu o zasady klasycznej aerodynamiki. Pojawienie się samolotów myśliwskich charakteryzujących się wysokimi właściwościami manewrowymi niejako automatycznie

Obrony publiczne

Brak nadchodzących obron publicznych w Instytucie Lotnictwa.