• English

Doktoraty

Instytut Lotnictwa kładzie szczególny nacisk na rozwój naukowy pracowników.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu Instytutowi Lotnictwa w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Przewody doktorskie w Instytucie Lotnictwa przeprowadza się w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. Decyzja Nr BCK-VI-U-Dr-259/2013 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyznania Instytutowi Lotnictwa w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
  2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200 z późn. zm.).

Wszczęcie przewodu doktorskiego następuje na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora (kandydat) złożony do dyrektora Instytutu Lotnictwa.

Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat w porozumieniu ze swoim opiekunem naukowym składa pisemną deklarację gotowości przeprowadzenia seminarium z propozycją jego terminu i miejsca.

Na seminarium kandydat przedstawi koncepcję rozprawy doktorskiej, planowane metody badawcze i spodziewane wyniki naukowe.

Pytania odnośnie dokumentów oraz procedur prosimy kierować na poniższy adres:
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

prace-instytutu-lotnictwa-transactions-of-the-institute-of-aviation

Prace Instytutu Lotnictwa

Doktoranci i doktorantki mogą opublikować swoje artykuły naukowe w: „Pracach Instytutu Lotnictwa” (strona czasopisma) Innych czasopismach naukowych (wykaz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) „Prace Instytutu Lotnictwa” wydawane są jako czasopismo naukowe od 1956 roku. Znajdują się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W czasopiśmie publikowane są nowe, oryginalne artykuły autorstwa pracowników naukowych z kraju i zagranicy. Tematyka publikacji jest ściśle

Seminaria naukowe

AKTUALNE 14 listopada 2017, budynek X, sala 2, 10:00 prof. Kazimierz Szumański „Śmigłowcowe latające laboratoria” Zaawansowane Seminarium Naukowe Instytutu Lotnictwa. Seminarium poprowadzi prof. Zdzisław Gosiewski. ARCHIWALNE 9 listopada 2017, budynek X, sala 1, 10:00 mgr inż. Michał Nosek „Algorytmiczne projektowanie mikrosieci i układów energetycznych” Seminarium wstępne zmierzające do otwarcia przewodu doktorskiego. Rosnące wykorzystanie źródeł odnawialnych, energetyki prosumenckiej oraz budowa mikrosieci

Przewody doktorskie

Zakończone przewody doktorskie dr inż. Włodzimierz Gnarowski Metoda podwyższenia właściwości manewrowych samolotu w układzie górnopłata Promotor: dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. nadzw. Data przyznania stopnia: 16 grudnia 2014 roku praca wyróżniona Praca ma charakter doświadczalny i poświęcona jest metodzie podwyższania właściwości manewrowych samolotów szkolno-treningowych zbudowanych w oparciu o zasady klasycznej aerodynamiki. Pojawienie się samolotów myśliwskich charakteryzujących się wysokimi właściwościami manewrowymi niejako automatycznie

Obrony publiczne

Instytut Lotnictwa w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 3 lipca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w Instytucie Lotnictwa, Warszawa, al. Krakowska 110/114 w sali konferencyjnej nr 4 w budynku Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych X3 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Dmowskiego na temat: „Model oceny efektywności eksploatacyjnej samochodu ciężarowego w warunkach wynajmu długoterminowego przy uwzględnieniu wskaźników niezawodności” Promotor: dr hab. inż. Marcin Ślęzak,