• English

Projekty badawcze

Szanowni Państwo,

wisniowskiInstytut Lotnictwa od początku swojej historii prowadzi działalność badawczą ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie wyników prac. Głównym obszarem zainteresowań naukowych były zagadnienia związane z rozwojem aeronautyki i astronautyki.

Instytut Lotnictwa osiągnął w tych obszarach znaczące rezultaty, potwierdzone badaniami i użytkowaniem samolotów, śmigłowców, rakiet meteorologicznych, silników i osprzętu, w których zastosowano koncepcje i opracowania będące wynikiem prac wykonanych w Instytucie.

Polityka rozwojowa Instytutu Lotnictwa opiera się na kontynuacji tradycyjnych obszarów badawczych, takich jak aerodynamika, projektowanie i badania struktur lotniczych, osprzęt lotniczy, napędy. Ważny aspekt działalności stanowią również intensywne wdrażania nowych dziedzin, takich jak: komputerowe wspomaganie projektowania, nowe techniki badania materiałów, projektowanie systemów adaptacyjnych, zastosowania mikro- i nanotechnologii, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, wykorzystanie technologii lotniczych w medycynie i ochronie zdrowia, lotniczy transport lokalny.

Badania stosowane i prace wdrożeniowe realizowane są we współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi i produkcyjnymi poprzez wspólne projekty oraz zamówienia na usługi badawcze.

Najważniejszym stymulatorem rozwoju prowadzonych w Instytucie Lotnictwa badań jest współpraca międzynarodowa ze światowymi i europejskimi firmami lotniczymi.

W końcu lat 90. ubiegłego wieku koncerny światowe dostrzegły potencjał badawczy Instytutu Lotnictwa oraz możliwość efektywnego wykorzystania kadry inżynierskiej kształconej w polskich uczelniach technicznych. We współpracy z firmą General Electric powstał silny ośrodek projektowania i badań silników turbinowych, urządzeń energetycznych i aparatury stosowanej w wydobyciu, transporcie oraz przetwórstwie gazu i ropy naftowej. Naturalną konsekwencją takiego wejścia Instytutu Lotnictwa na globalny rynek usług badawczych
było utworzenie Centrum Badań Materiałów, które w początkowej fazie rozwoju wspierane było przez firmę Pratt & Whitney realizującej zobowiązania offsetowe.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło szerokie możliwości kooperacji w dziedzinie badań stosowanych i prac rozwojowych. Instytut Lotnictwa włączył się skutecznie w europejski obszar badawczy poprzez partnerski udział w projektach unijnych. Kolejny impuls dały Programy Operacyjne, realizowane przez Instytut Lotnictwa.

Pozycja Instytutu uwarunkowana jest poziomem merytorycznym i zaangażowaniem pracowników. Nastąpiła wymiana pokoleniowa. Zespoły badawcze tworzą młodzi, dobrze wykształceni pracownicy, którzy poprzez wykonywane projekty mogą realizować swoje ambicje naukowe i zawodowe. Instytut Lotnictwa wspiera ich działania.

Instytut Lotnictwa jest w fazie dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem trafnych decyzji strategicznych, konsekwentnej realizacji przyjętych kierunków działań oraz poziomu merytorycznego, aktywności i zaangażowaniu w ten proces pracowników.

Z poważaniem,
dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski
Dyrektor Instytutu Lotnictwa

Horyzont2020

HYPROGEO – Hybrid Propulsion Module for transfer to GEO orbit Kierownik projektu: mgr inż. Wojciech Florczuk Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 331 E-mail: wojciech.florczuk[at]ilot.edu.pl Termin realizacji: 01.02.2015 – 31.01.2018 SAT-AM – More Affordable Small Aircraft Manufacturing – projekt realizowany w ramach programu CleanSky2, finansowany z programu unijnego Horyzont2020. Konsorcjum: Instytut Lotnictwa – koordynator, Polskie Zakłady Lotnicze Sp.

Międzynarodowe i własne

Instytut Lotnictwa współpracuje z wieloma jednostkami badawczo-rozwojowymi i produkcyjnymi z krajów Unii Europejskiej, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Oprócz prac o charakterze komercyjnym braliśmy udział lub aktualnie uczestniczymy w następujących projektach badawczych: Projekty własne 7 Program Ramowy ESA AKTUALNE Badanie własności mikromechanicznych polikrystalicznych materiałów dwufazowych z wykorzystaniem metod dyfrakcyjnych oraz modeli krystalograficznych – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: mgr. inż. Elżbieta Gadalińska

POiG

Aktualne projekty badawcze realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:   HESOFF 2013-2017 – Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP). Projekt HESOFF współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Life + oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kierownik projektu: dr inż. Jan Kotlarz tel: (+ 48) 22 846 00 11