• English

Doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, w tym przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania grantu lub dotacji, na zasadach success fee

0

Nasz znak: 10/DE/Z/16            Data 24.03.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg ograniczony zgodnie z treścią art. 47 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 10/DE/Z/16, pn. doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, w tym przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania grantu lub dotacji, na zasadach success feezgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do UPUE 

Ogłoszenie opublikowane w DUUE

Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (FW)

Załączniki nr 1a-1d do FW – wzory oświadczeń

Załącznik nr 2a do FW – wykaz usług głównych bezwzględnie wymaganych

Załącznik nr 2b do FW – wykaz usług dodatkowych

Załącznik nr 3 do FW – wykaz osób

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.04.2016 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 04.04.2016 r.

Sprostowanie wysłane do UPUE z dnia 04.04.2016 r.

Sprostowanie opublikowane w DUUE w dniu 06.04.2016 r.

Dodatkowe informacje wysłane do UPUE z dnia 06.04.2016 r.

Dodatkowe informacje opublikowane w DUUE z dnia 08.04.2016 r.

Odpowiedz na pytania 20.04.2016

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.