32/ZZ/AZLZ/2018 Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Instytutu Lotnictwa

Znak sprawy: 32/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych, o sygnaturze 32/ZZ/AZLZ/2018, którego przedmiotem jest rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Instytutu Lotnictwa

8/ZZ/AZLZ/2018 Kompleksowa obsługa bankowa Instytutu Lotnictwa

Sygnatura sprawy: 8/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie kompleksowa obsługa bankowa Instytutu Lotnictwa. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, spełniające wymagania określone przez Instytut Lotnictwa i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

10/ZZ/AZLZ/2018 Dostawa maszyny wytrzymałościowej serwochydraulicznej 100 kN wraz z oprzyrządowaniem

Sygnatura sprawy: 10/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa maszyny wytrzymałościowej serwochydraulicznej 100 kN wraz z oprzyrządowaniem. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, spełniające wymagania określone przez Instytut Lotnictwa, w tym posiadające doświadczenie w dostawach maszyn wytrzymałościowych i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

5/ZZ/AZLZ/2018 Świadczenie usługi o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich osób towarzyszących i dzieci.

znak sprawy: 5/ZZ/AZLZ/2018

Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi  o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich osób towarzyszących i dzieci.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./, o wartości zamówienia mniejszej niż 750 000 euro.

 

Dostawa grzałki przepływowej powietrza

Znak sprawy: 89/ZZ/AZLZ/2017                                                        Warszawa, dnia 23.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa grzałki przepływowej powietrza.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa pieca mikrofalowego

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pieca mikrofalowego.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Dostawa licencji oprogramowania serwera relacyjnych baz danych Microsoft SQL lub równoważnego wraz z pakietem Software Assurance lub równoważnym

Znak sprawy: 58/ZZ/AZLZ/2017
Warszawa, dnia 25.10.2017 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 58/ZZ/AZLZ/2017 na „dostawę licencji oprogramowania serwera relacyjnych baz danych Microsoft SQL lub równoważnego wraz z pakietem Software Assurance lub równoważnym”

Dostawa układu do pomiaru wielkości kropel

znak sprawy: 50/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia na: dostawę układu do pomiaru wielkości kropel.

Przedmiotem zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Załącznik do ogłoszenia – wymagania techniczne

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia – sprostowanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu modernizacji I sekcji Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w budynku R oraz zasilania budynku X1 na terenie Instytutu Lotnictwa

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 28/DE/Z/16, pn. wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu modernizacji I sekcji Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w budynku R oraz zasilania budynku X1 na terenie Instytutu Lotnictwazgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, w tym przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania grantu lub dotacji, na zasadach success fee

Nasz znak: 10/DE/Z/16            Data 24.03.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg ograniczony zgodnie z treścią art. 47 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 10/DE/Z/16, pn. doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, w tym przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania grantu lub dotacji, na zasadach success feezgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do UPUE 

Ogłoszenie opublikowane w DUUE

Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (FW)

Załączniki nr 1a-1d do FW – wzory oświadczeń

Załącznik nr 2a do FW – wykaz usług głównych bezwzględnie wymaganych

Załącznik nr 2b do FW – wykaz usług dodatkowych

Załącznik nr 3 do FW – wykaz osób

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.04.2016 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 04.04.2016 r.

Sprostowanie wysłane do UPUE z dnia 04.04.2016 r.

Sprostowanie opublikowane w DUUE w dniu 06.04.2016 r.

Dodatkowe informacje wysłane do UPUE z dnia 06.04.2016 r.

Dodatkowe informacje opublikowane w DUUE z dnia 08.04.2016 r.

Odpowiedz na pytania 20.04.2016

UWAGA! W trakcie korzystania z BIP na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies mogą być określane przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z BIP bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystanie plików cookies.