Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń biurowych Zamawiającego.

Nasz znak: 03/DE/Z/16                                                     Data 24.02.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 03/DE/Z/16,  na dostawę tuszy i tonerów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2016, godz. 15:42