Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

Otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy w zakresie organizacji konferencji ICAF2019.

Numer sprawy: 92/ZK/AZLK/16                                                                   Warszawa, dnia 08.12.2016r.

 

Instytut Lotnictwa w Warszawie działając z godnie z Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy w zakresie organizacji konferencji ICAF2019.

Projekt, dostawa, montaż i rozruch przekładni do laboratorium badawczego

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia na:

„Projekt, dostawę, montaż i rozruch przekładni do laboratorium badawczego”

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie, które służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozbudowa stanowiska badawczego do badań samozapłonu paliw hipergolicznych z nadtlenkiem wodoru klasy HTP.

znak sprawy: 99/ZK/AZLK/16                                                          Warszawa, dnia 07.12.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. rozbudowa stanowiska badawczego do badań samozapłonu paliw hipergolicznych z nadtlenkiem wodoru klasy HTP.

 

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt, który służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Zakup i dostawa wysoko temperaturowego pieca, osiągającego wysokość temperatury do 1540˚C.

znak sprawy: 98/ZK/AZLK/16                                                                               Warszawa, dnia 06.12.2016r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dot. zakupu i dostawy wysoko temperaturowego pieca, osiągającego wysokość  temperatury do 1540˚C.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest piec, który służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

 

Dostawa licencji oprogramowania ArcGIS for Server Enterprise Standard na serwer max. 4 rdzeniach oraz licencji ENVI Atmospheric Correction Module Windows/Linux/Mac Floating.

znak sprawy: 96/ZK/AZLK/16                                                      Warszaw, dnia 05.12.2016r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dot. dostawy licencji oprogramowania ArcGIS for Server Enterprise Standard na serwer max. 4 rdzeniach oraz licencji ENVI Atmospheric Correction Module Windows/Linux/Mac Floating. Dostawa będzie realizowana w ramach projektu pn. Uruchomienie Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ) z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury, w celu wypracowania metod i procedur przetwarzania danych satelitarnych (m.in. dane obrazowe: EUMETSAT, Sentinel, Landsat).

 

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie, która służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego /Ls/ Instytutu Lotnictwa

znak sprawy: 67/ZZ/AZLZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie nr 67/ZZ/AZLZ/2016 na: Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo – laboratoryjnego /Ls/ usytuowanego na terenie cz. dz. ew. 53/7 obrębu 2-06-02 przy Al. Krakowskiej 110/114 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu termomodernizacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załączniki do OPZ:

Zakup i dostawa stanowisk roboczych, w wykonaniu specjalistycznym ESD do prowadzenia prac badawczych.

znak sprawy: 94/ZK/AZLK/16                                                                               Warszawa, dnia 21.11.2016r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. Zakup i dostawa stanowisk roboczych, w wykonaniu specjalistycznym ESD do prowadzenia prac badawczych,  w Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest aparatura, która służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Zakupu i dostawa kit᾽u samolotu CH-601 Zodiac XL.

znak sprawy: 93/ZK/AZLK/16                                                                  Warszawa, dnia 17  listopada 2016r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego:

Zakupu i dostawy kit᾽u samolotu CH-601 Zodiac XL, który będzie realizowany w ramach projektu pt: „Studium wykonalności ultralekkiego samolotu szkoleniowego o napędzie elektrycznym”.

Przedmiotem zamówienia jest „Zestaw do montażu płatowca”, który służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia  jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakup i dostawa przenośnego systemu akwizycji danych do stanowiska badawczego.

znak sprawy: 85/ZK/AZLK/16                                                                               Warszawa, dnia 16.11.2016r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa przenośnego systemu akwizycji danych do stanowiska badawczego.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest aparatura, która służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa systemu do wideokonferencji wraz z systemem kamer automatycznie podążającym za mówcą.

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa systemu do wideokonferencji wraz z systemem kamer automatycznie podążającym za mówcą.

 

Przedmiotem dialogu technicznego jest dostawa systemu do wideokonferencji wraz z systemem kamer automatycznie podążającym za mówcą. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.