Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego D2 Instytutu Lotnictwa

znak sprawy: 103/ZZ/AZLZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie nr 103/ZZ/AZLZ/2016 na: Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo – laboratoryjnego /D2/ usytuowanego na terenie cz. dz. ew. 53/7 obrębu 2-06-04 przy Al. Krakowskiej 110/114 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu termomodernizacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dostawa materiałów biurowych

znak sprawy: 97/ZZ/AZLZ/2016

Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (postępowanie nr 97/ZZ/AZLZ/2016) na dostawę materiałów biurowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Informacja z otwarcia ofert

W terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa oraz montaż z uruchomieniem zregenerowanych fabrycznie kompletnych dwóch modułów tłocznych agregatu hydraulicznego MTS 505.60

znak sprawy: 100/ZZ/AZLZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 100/ZZ/AZLZ/2016 na dostawę oraz montaż z uruchomieniem zregenerowanych fabrycznie kompletnych dwóch modułów tłocznych agregatu hydraulicznego MTS 505.60 zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Projekt, dostawa, montaż i rozruch przekładni do laboratorium badawczego

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia na:

„Projekt, dostawę, montaż i rozruch przekładni do laboratorium badawczego”

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie, które służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dostawa licencji oprogramowania ArcGIS for Server Enterprise Standard na serwer max. 4 rdzeniach oraz licencji ENVI Atmospheric Correction Module Windows/Linux/Mac Floating.

znak sprawy: 96/ZK/AZLK/16                                                      Warszaw, dnia 05.12.2016r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dot. dostawy licencji oprogramowania ArcGIS for Server Enterprise Standard na serwer max. 4 rdzeniach oraz licencji ENVI Atmospheric Correction Module Windows/Linux/Mac Floating. Dostawa będzie realizowana w ramach projektu pn. Uruchomienie Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ) z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury, w celu wypracowania metod i procedur przetwarzania danych satelitarnych (m.in. dane obrazowe: EUMETSAT, Sentinel, Landsat).

 

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie, która służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami administracyjnymi dla budynku biurowo-laboratoryjnego /Ls/ Instytutu Lotnictwa

znak sprawy: 67/ZZ/AZLZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie nr 67/ZZ/AZLZ/2016 na: Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla budynku biurowo – laboratoryjnego /Ls/ usytuowanego na terenie cz. dz. ew. 53/7 obrębu 2-06-02 przy Al. Krakowskiej 110/114 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w ramach realizacji projektu termomodernizacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załączniki do OPZ:

Dostawa materiałów biurowych

znak sprawy: 79/ZZ/AZLZ/2016

Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (postępowanie nr 79/ZZ/AZLZ/2016) na dostawę materiałów biurowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Informacja z otwarcia ofert

Instytut Lotnictwa informuje o unieważnieniu postępowania na dostawę materiałów biurowych

Dostawa oraz montaż z uruchomieniem zregenerowanych fabrycznie kompletnych dwóch modułów tłocznych agregatu hydraulicznego MTS 505.60

znak sprawy: 65/ZZ/AZLZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 65/ZZ/AZLZ/2016 na dostawę oraz montaż z uruchomieniem zregenerowanych fabrycznie kompletnych dwóch modułów tłocznych agregatu hydraulicznego MTS 505.60 zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Usługa stałej konserwacji i przeglądów, oraz awaryjnych napraw urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w Budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Aleja Krakowska 110/114

znak sprawy: 78/ZZ/AZLZ/16

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie nr 78/ZZ/AZLZ/16 na: Wykonywanie usługi stałej konserwacji i przeglądów, oraz awaryjnych napraw urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w Budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Aleja Krakowska 110/114 zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Wykonywanie w okresie 18 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa

znak sprawy: 52/ZA/AZAZ/16

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 52/ZA/AZAZ/16 na Wykonywanie w okresie 18 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).