Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę dosatwe wielokanałowego skanera ciśnieniowego

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 146/DE/Z/2015

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 10.12.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę wielokanałowego skanera ciśnieniowego.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę detektora EBSD do skaningowego mikroskopu elektronowego.

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 145/DE/Z/2015

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data:10.12.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę detektora EBSD do skaningowego mikroskopu elektronowego.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę detektora WDS do skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z instalacją oraz standardami.

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 139/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 10.12.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę detektora WDS do skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z instalacją oraz standardami.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Wykonanie modernizacji Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w celu umożliwienia pracy synchronicznej generatora prądotwórczego z siecią zasilającą

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 142/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data 08.12.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 142/DE/Z/15, pn. wykonanie modernizacji Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w celu umożliwienia pracy synchronicznej generatora prądotwórczego z siecią zasilającązgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ – projekt Modernizacja rozdzielnicy RG 15kV w celu zasilania tunelu aerodynamicznego oraz pracy synchronicznej generatora prądotwórczego z siecią zasilającą

Rysunek E-1.01.

Rysunek E-1.02

Rysunek E-2.01

Rysunek E-2.02

Rysunek E-3.01

Rysunek E-3.02

Rysunek E-4.01

Rysunek E-4.02

Załączniki nr 2-6 – Formularz oferty i wzory oświadczeń

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – wykaz osób

Załącznik nr 9 – wykaz dostaw głównych

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż agregatu hydraulicznego oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym.

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Sygnatura sprawy 144/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data 08.12.2015

[/wc_column][/wc_row]

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny, którego przedmiotem jest dostawa i montaż agregatu hydraulicznego oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej w 2016 roku.

numer sprawy: 133/DE/Z15                                                                                                                     Data:08.12.2015

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 133/DE/Z/15) na prenumeratę prasy krajowej i zagranicznej w 2016 roku, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na publikację artykułów i banerów na portalach internetowych

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 121/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 04.11.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na publikację artykułów i banerów na portalach internetowych.

Zamówienie realizowane będzie na potrzeby projektu: „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia, na dostawę kamery FLIR

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 129/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 24.11.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę  kamery FLIR.

Zamówienie realizowane będzie na potrzeby projektu: „Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP”, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Instrumentu Life + oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych dotyczących ww. projektu i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Informacja o dialogu technicznym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż szaf sterowniczych i zasilających oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Sygnatura sprawy: 127/DE/Z/2015

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 16.11.2015

[/wc_column][/wc_row]

Przedmiotem dialogu technicznego będzie dostawa i montaż szaf sterowniczych i zasilających oraz wykonanie prac elektro-montażowych w laboratorium badawczym. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Zamawiający zamieścił dodatkowo dokumenty w języku angielskim w celach pomocniczych. W przypadku gdy zaistnieją rozbieżności interpretacyjne pomiędzy dokumentami w języku polskim i języku angielskim lub zaistnieje niezgodność treści dokumentów, zastosowanie będzie miała wersja dokumentów sporządzona w języku polskim. Negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia do sporządzenia oferty dokumentów w języku angielskim, ponosi Wykonawca.

Informacja o dialogu technicznym, którego przedmiotem jest dostawa systemu oświetlenia obiektu w warunkach próżni

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Sygnatura sprawy: 126/DE/Z/2015

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 16.11.2015

[/wc_column][/wc_row]

Przedmiotem dialogu technicznego będzie dostawa systemu oświetlenia w warunkach próżni. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Zamawiający zamieścił dodatkowo dokume16nty w języku angielskim w celach pomocniczych. W przypadku gdy zaistnieją rozbieżności interpretacyjne pomiędzy dokumentami w języku polskim i języku angielskim lub zaistnieje niezgodność treści dokumentów, zastosowanie będzie miała wersja dokumentów sporządzona w języku polskim. Negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia do sporządzenia oferty dokumentów w języku angielskim, ponosi Wykonawca.