Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

Informacja o dialogu technicznym, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń do transmisji sygnałów z wirujących przyrządów pomiarowych dla laboratorium badawczego

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Sygnatura sprawy: 125/DE/Z/2015

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 16.11.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Przedmiotem dialogu technicznego będzie dostawa urządzeń do transmisji sygnałów z wirujących przyrządów pomiarowych dla laboratorium badawczego. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Zamawiający informuje, że ponownie zaprasza  do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

Regulamin i wniosek pozostają bez zmian (jak wyżej).

Informacja o dialogu zmienia się w zakresie terminu składania wniosków o dopuszczenie do przedmiotowego dialogu.

Zamawiający zamieścił dodatkowo dokumenty w języku angielskim w celach pomocniczych. W przypadku gdy zaistnieją rozbieżności interpretacyjne pomiędzy dokumentami w języku polskim i języku angielskim lub zaistnieje niezgodność treści dokumentów, zastosowanie będzie miała wersja dokumentów sporządzona w języku polskim. Negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia do sporządzenia oferty dokumentów w języku angielskim, ponosi Wykonawca.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w zakresie publikacji artykułów sponsorowanych

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 124/DE/Z/2015

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 10.11.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, że działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), udzielił zamówienia publicznego, którego przedmiotem była publikacja artykułów sponsorowanych w ramach projektu pn. Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz central klimatyzacyjnych i szaf Tecnair w budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 113/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data 06.11.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o numerze postępowania 113/DE/Z/15, na  wykonywanie usługi stałej konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz central klimatyzacyjnych i szaf Tecnair  w budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawiezgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakup i dostawa bezterminowych licencji oprogramowania dotyczącego baz danych

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 123/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data 06.11.2015 r.

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 123/DE/Z/15, pn. zakup i dostawa bezterminowych licencji oprogramowania dotyczącego baz danychzgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 2-6 do SIWZ – formularz oferty, wzory oświadczeń

Załącznik nr 1 do FO – zestawienie zastosowanych rozwiązań

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa mebli biurowych dla Instytutu Lotnictwa

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 119/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 06.11.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 119/DE/Z/15) na dostawę mebli biurowych dla Instytutu Lotnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 3g ustawy Pzp na wykonanie filmu reportersko-dokumentalnego promującego Centrum Turbin Gazowych

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 122/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 04.11.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 3g ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie filmu reportersko-dokumentalnego promującego Centrum Turbin Gazowych.

Zamówienie realizowane będzie na potrzeby projektu: „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę gadżetów i materiałów promocyjnych dla Instytutu Lotnictwa

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Znak sprawy: 120/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

 

[/wc_column][/wc_row]

Dostawa  gadżetów i materiałów promocyjnych dla Instytutu Lotnictwa obejmująca wykonanie nadruków na gadżetach i materiałach promocyjnych oraz dostawę gadżetów i materiałów promocyjnych po dokonaniu na nich nadruków do siedziby Zamawiającego w ramach projektu ” Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym„.

Dostawa dwóch kamer do filmowania szybkoklatkowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem.

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 118/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 02.11.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 118/DE/Z/15),  na dostawę dwóch kamer do filmowania szybkoklatkowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby projektu realizowanego w ramach POIG 2007-2013

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 99/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 30.09.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 99/DE/Z/15) na dostawę gadżetów i materiałów promocyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamówienie realizowane będzie na potrzeby projektu: „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

Dostawa dmuchawy typu Roots

[wc_row][wc_column size=”one-half” position=”first”]

Nasz znak: 102/DE/Z/15

[/wc_column][wc_column size=”one-half” position=”last”]

Data: 28.10.2015

[/wc_column][/wc_row]

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 102/DE/Z/15) na dostawę dmuchawy typu Roots zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).