Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa www.ilot.edu.pl.

Dostawa oświetlenia oraz statywów przeznaczonych do optycznego systemu pomiarowego.

znak sprawy: 76/ZK/AZLK/2016                                                             warszawa,  dnia 27.09.2016r.

W związku z realizacją projektu „Innowacyjny opto – numeryczny system do pomiaru pól przemieszczeń  i analizy właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji inżynierskich, w różnych warunkach środowiskowych” OTEST realizowanego w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH (NCBiR), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: „dostawa oświetlenia oraz statywów przeznaczonych do optycznego systemu pomiarowego”

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie, które służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa wyposażenia komputerowego do obsługi laboratoriów badawczych i analizy danych pomiarowych

numer sprawy:74/ZK/AZLK/2016                                                dnia 26.09.2016r.

Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: dostawa wyposażenia komputerowego do obsługi laboratoriów badawczych i analizy danych pomiarowych.

Dostawa systemu akwizycji danych do rejestracji danych z kamery termowizyjnej.

znak sprawy: 75/ZK/AZLK/2016                                                          dnia 23.09.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1 pkt. 1,  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: dostawa systemu akwizycji danych do rejestracji danych z kamery termowizyjnej, realizowanego w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii zrobotyzowanego układania taśm kompozytowych”.

Aktualizacja stanowisk Solid Edge wraz z modułem wire harness oraz aktualizacja wersji Solid Edge do wersji pływającej wraz z roczną opieką techniczną. Zakup trzech licencji oprogramowania NX Mach 3 Industrial Design bezterminowych wraz z roczną opieką techniczną.

Nr sprawy 72/ZZ/AZLZ/2016

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na „Aktualizację stanowisk Solid Edge wraz z modułem wire harness oraz aktualizację wersji Solid Edge do wersji pływającej wraz z roczną opieką techniczną. Zakup trzech licencji oprogramowania NX Mach 3 Industrial Design bezterminowych wraz z roczną opieką techniczną.”

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) tj. przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa, montaż i rozruch stanowiska do badania układów zaworowych silników GE Jenbacher typ 4

nr sprawy 70/ZZ/AZLZ/2016

Instytut Lotnictwa informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę, montaż i rozruch stanowiska do badania układów zaworowych silników GE Jenbacher typ 4.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) tj. przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny sterowanej numerycznie przeznaczonej do cięcia próbek i elementów kompozytowych oraz przeszkolenie personelu

Dotyczy sprawy: 58/ZA/AZAZ/16                                                    Warszawa dnia 27.07.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny sterowanej numerycznie przeznaczonej do cięcia próbek i elementów kompozytowych oraz przeszkolenie personelu. Ww. maszyna będzie używana do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia ogółem nie przekroczy 209 000,00 euro.

Dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej 100kN oraz przeszkolenie personelu.

dotyczy sprawy: 46/ZA/AZA/16                                                         Warszawa dnia 15.06.2016r.

 

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015r, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: Dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej 100kN oraz przeszkolenie personelu. Ww. maszyna będzie używana do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia ogółem nie przekroczy 209 000,00 euro.

 

Zakupu samolotu MP-02 Czajka na potrzeby realizacji projektu, European Defence Agency Contract No. A-1426-GP-RPAS Enhanced RPAS Automation (ERA)

dotyczy sprawy:42/ZA/AZAZ/2016                                                    Warszawa, dnia 06.06.2016r.

 

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego zakupu samolotu MP-02 Czajka. Ww. samolot będzie używany do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Wartość zamówienia ogółem nie przekroczy 209 000,00 euro.

Dostawa licencji CATIA V5 firmy Dassault Systemes.

Warszawa dnia 19.05.2016r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego dostawy licencji CATIA V5 firmy Dassault Systemes. Ww. oprogramowanie będzie używane wyłącznie do realizacji prac badawczych i rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę komory do badań mechanicznych w niskich i wysokich temperaturach

Numer sprawy 20/DE/Z/16      Data: 01.03.2016

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę komory do badań mechanicznych w niskich i wysokich temperaturach.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.