• English

Prawo

bipInstytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
centrala: (+48) 22 846 00 11
fax: (+48) 22 846 44 32

Dokumenty rejestrowe

Statut (PDF rozmiar 873 KB)

KRS
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000034960

NIP
525-000-84-94

Regon
000037374

Numer konta bankowego
Bank PKO SA
90 1240 6247 1111 0000 4977 2760

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Instytut Lotnictwa
w związku z realizacją zadań ustawowych

Administratorem danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w celach związanych z realizacją ustawowych zadań przez Instytut Lotnictwa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i niezbędny do zrealizowania ustawowych zadań oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje, na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym
z właściwych przepisów prawa, ich niepodanie skutkuje ograniczeniem możliwości realizacji ustawowych zadań. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania systemu monitoringu wizyjnego
w Instytucie Lotnictwa

W związku ze stosowaniem systemu monitoringu wizyjnego informuję, iż administratorem danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane osobowe w postaci wizerunku osób przebywających na terenie Instytutu są przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób w Instytucie Lotnictwa. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób w Instytucie Lotnictwa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od daty rejestracji wizerunku i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje, na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przebywania na terenie Instytutu Lotnictwa. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod[at]ilot.edu.pl.