• English

Dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci systemu projekcji laserowej wraz z oprogramowaniem. / System for laser projection including software, delivery and installation.

0

Nasz znak: 76/DE/Z/15

Data: 13.08.2015

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 76/DE/Z/15) na dostawę  i montaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci systemu projekcji laserowej wraz z oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający zamieścił dodatkowo dokumenty w języku angielskim w celach pomocniczych. W przypadku gdy zaistnieją rozbieżności interpretacyjne pomiędzy dokumentami w języku polskim i języku angielskim lub zaistnieje niezgodność treści dokumentów, zastosowanie będzie miała wersja dokumentów sporządzona w języku polskim. Negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia do sporządzenia oferty dokumentów w języku angielskim, ponosi Wykonawca.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:14 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2015 o 10:00:29 przez admin