• English

Dostawa materiałów biurowych

0

znak sprawy: 97/ZZ/AZLZ/2016

Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (postępowanie nr 97/ZZ/AZLZ/2016) na dostawę materiałów biurowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Informacja z otwarcia ofert

W terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 21 marca 2017 o 17:21:23 [aktualna wersja] przez Edyta Sitnik
  • 21 marca 2017 o 17:21:23 przez Edyta Sitnik