• English

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej 100kN wraz z zespołem zasilania hydraulicznego oraz przeszkoleniem personelu

0

Nasz znak: 29/DE/Z/15

Data 22.06.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 38/DE/Z/15) na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej 100kN wraz z zespołem zasilania hydraulicznego oraz przeszkoleniem personelu zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1, 1a-1d – formularz oferty wraz z wzorami oświadczeń

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Odpowiedź na pytanie – modyfikacja z dnia 24.06.2015 r.

Załącznik nr 4 – wzór umowy po modyfikacji z dnia 24.06.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.