• English

Dostawa montaż i uruchomienie kompletnego systemu chłodzenia.

0

Nasz znak: 24/DE/Z/16       Data 18.03.2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 24/DE/Z/16) na dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu chłodzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.