• English

Dostawa systemu transmisji sygnałów z wirujących przyrządów pomiarowych dla laboratorium badawczego / Delivery of system for signals transmission from rotating instrumentation for test laboratory

0

Nasz znak: 18/DE/Z/16       Data 04.03.2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 18/DE/Z/16) na dostawę systemu transmisji sygnałów z wirujących przyrządów pomiarowych dla laboratorium badawczego zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający zamieścił dodatkowo dokumenty w języku angielskim w celach pomocniczych. W przypadku gdy zaistnieją rozbieżności interpretacyjne pomiędzy dokumentami w języku polskim i języku angielskim lub zaistnieje niezgodność treści dokumentów, zastosowanie będzie miała wersja dokumentów sporządzona w języku polskim. Negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia do sporządzenia oferty dokumentów w języku angielskim, ponosi Wykonawca.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ref. No 18/DE/Z/16         Date: 04.03.2016

In accordance with the article 39 of Public Procurement Law of 29 January 2004, Institute of Aviation announces a tender procedure conducted as open tender (ref. No. 18/DE/Z/16) for delivery of system for signals transmission from rotating instrumentation for test laboratory, according to Terms of Reference (ToR).

Documents in English are provided for reference only. Where there are differences of interpretation between the documents in Polish and English or there is inconsistency in the contents of documents,  version of the documents drawn up in Polish is applicable. The negative consequences of drafting the offer on the basis of documents in English shall be borne by the Contractor.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.