• English

Dostawa zrobotyzowanego systemu układania taśm kompozytowych / Delivery of an automatic fiber placement system.

0

Nasz znak: 75/DE/Z/15

Data 07.08.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 75/DE/Z/15) na dostawę zrobotyzowanego systemu układania taśm kompozytowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do UPUE

Ogłoszenie opublikowane w DUUE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz dostaw głównych

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w jęz. angielskim

Komunikat nr 1

SIWZ – korekta 1

załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – korekta 1

załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy – korekta 1

komunikat nr 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

komunikat nr 3

SIWZ – korekta 2

komunikat nr 4

komunikat nr 5

komunikat 6

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ – korekta

załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy – korekta

komunikat nr 7

komunikat nr 8

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – sprostowanie

 

Zamawiający zamieścił dodatkowo dokumenty w języku angielskim w celach pomocniczych. W przypadku gdy zaistnieją rozbieżności interpretacyjne pomiędzy dokumentami w języku polskim i języku angielskim lub zaistnieje niezgodność treści dokumentów, zastosowanie będzie miała wersja dokumentów sporządzona w języku polskim. Negatywne konsekwencje wynikające z przyjęcia do sporządzenia oferty dokumentów w języku angielskim, ponosi Wykonawca.

Documents in English are provided for reference only. Where there are differences of interpretation between the documents in Polish and English or there is inconsistency in the contents of documents,  version of the documents drawn up in Polish will be applicable. The negative consequences of drafting the offer on the basis of documents in English shall be borne by the Contractor.

TERMS OF REFERENCE

Appendix 1 – Tender form

Appendix 2 – Technical Requirements

Appendix 3 – List of main supplies

Appendix 4 – model contract

statement  2

statement 3

correction of Terms of Reference

statement 4

statement 5

statement 6

correction of Terms of Reference

correction of Appendix 4 – model contract

statement 7

statement 8

announcement of selecting the best tender offer

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:14 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2015 o 10:34:10 przez admin