• English

Komunikat nr 1 do przetargu 19/DF/Z/12 parking

0

Nasz znak:  19 /DF/Z/12       Data: 11.06.2012 r.

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 19/DF/Z/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami przedmiot zamówienia Zamawiający opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Art. 31 w/w ustawy nakazuje Zamawiającemu opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, natomiast jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego. Zakres i formę dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Załączony do SIWZ Program funkcjonalno – użytkowy nie jest podstawą wykonani robót budowlanych, a jedynie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej, na podstawie której wykonuje się roboty budowlane. W załączonym Programie funkcjonalno – użytkowym jest napisane, iż Wykonawca zobowiązany  jest do realizacji robót zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (a nie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych), dlatego prosimy o załączenie pełnej i uzgodnionej dokumentacji  projektowej wraz z konstrukcjami nawierzchni oraz załączenie specyfikacji technicznych (ST) na wszystkie roboty wchodzące w zakres przetargu (szczególnie na wykonanie parkingu, drogi dojazdowej oraz rozbiórki budynku H4A).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo zamówień publicznych dokumentacja niezbędna do realizacji zamówienia została zamieszczona w postaci załączników do ogłoszenia przetargu.

Pytanie nr 2 

Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej  i ST na wykonanie robót towarzyszących tj. wykonania instalacji odgromowej na budynku  S8, oraz naprawy elewacji pozostającej części budynku

Odpowiedź

Zamawiający  informuje że należy odtworzyć instalacje odgromową na budynku  S8, oraz naprawić  elewację  pozostającej części budynku w razie uszkodzeń w trakcie rozbiórki.

Pytanie nr 3

Prosimy o odpowiedź, czy w zakresie przetargu wchodzi wykonanie zieleni? Jeżeli tak, prosimy o określenie czy wykonać trawniki, czy jakieś nasadzenia roślin. Czy okres pielęgnacji i gwarancji na zieleń wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź

Zamawiający  informuje że należy wykonać trawniki zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Okres pielęgnacji i gwarancji na zieleń wynosi 12 miesięcy.

Pytanie nr 4 

Prosimy o odpowiedź, czy w zakresie przetargu wchodzi wykonanie oświetlenia parkingów lub  inne roboty elektryczne(brak informacji w opisie przedmiotu zamówienia). Jeżeli tak prosimy o załączenie pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej (ST).

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że do zakresu  przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie oświetlenia parkingów zgodnie z projektem oświetlenia terenu – załącznik do SIWZ.

Pytanie nr 5

Prosimy o odpowiedź, czy w zakresie przetargu wchodzi wykonanie odwodnienia parkingu. W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia oraz w programie funkcjonalno – użytkowym brak informacji na ten temat. Jeżeli tak, prosimy o załączenie specyfikacji technicznych.

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że do zakresu  przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie odwodnienia parkingu zgodnie z projektem odwodnienia – załącznik do SIWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o odpowiedź, czy w zakresie przetargu wchodzi wykonanie drogi wjazdowej z Al. Krakowskiej na plac budowy, łącznie z bramą wjazdową, nowym ogrodzeniem. Jeżeli tak, prosimy o załączenie pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z przekrojami konstrukcyjnymi oraz specyfikacji technicznych wykonania robót.

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że do zakresu  przedmiotu zamówienia nie wchodzi wykonanie drogi wjazdowej z Al. Krakowskiej na plac budowy, łącznie z bramą wjazdową, nowym ogrodzeniem.

Pytanie nr 7

Prosimy o wymienienie jakie niezbędne pomiary wykonawca ma wykonać we własnym zakresie i na własny koszt(projekt umowy par 9 pkt.1)?

Odpowiedź

Zamawiający  informuje,  że wykonawca ma wykonać we własnym zakresie na własny koszt wszelkie niezbędne pomiary np. pomiary geologiczne lub geotechniczne.

Pytanie nr 8

Czy teren budowy należy ogrodzić ogrodzeniem?

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że teren budowy należy ogrodzić ogrodzeniem.

Pytanie nr 9

Czy zgodnie z zapisem  we wzorze umowy par 10 należy dokonać ubezpieczenie budowy czyli ubezpieczenie CAR?

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że zgodnie z par 10 wzoru umowy Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody w istniejących obiektach i urządzeniach, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami i oświadcza, że posiada stosowną polisę ubezpieczeniową.

Pytanie nr 10

Na podstawie projektu odwodnienia stwierdzono w rejonie parkingu występowanie warstwy nasypów niekontrolowanych o miąższości do 2,3 m. Czy wykonawca ma uwzględnić w ofercie wymianę gruntu pod parkingami – prosimy o podanie powierzchni wymiany gruntu i grubości?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Wykonawca musi wykonać parking zgodnie z projektem i przekazać obiekt do użytkowania.

Pytanie nr 11

Prosimy o zamieszczenie pełnej dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że  do zakresu  przedmiotu zamówienia nie wymagana jest dokumentacja geotechniczna.

Pytanie nr 12

Prosimy o odpowiedź, czy w zakres przetargu wchodzą roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni. Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót i planu sytuacyjnego rozbiórek nawierzchni.

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że  do zakres  przedmiotu zamówienia wchodzą roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni z płyt betonowych.

Pytanie nr 13

Prosimy o odpowiedź, czy cały gruz z rozbiórek ma być rozkruszony na miejscu i zeskładowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że  cały gruz z rozbiórek  ma być rozkruszony na miejscu i zeskładowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Czy do oferty przetargowej należy załączyć kosztorys ofertowy.

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że  ofertę przetargową należy złożyć zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie nr 15

Prosimy o załączenie pozwolenia na rozbiórkę trzech kominów budynku S8 oraz rozbiórki budynku H4A.

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że  pozwolenie na rozbiórkę i dziennik budowy zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy

Pytanie nr 16

Prosimy o odpowiedź czy obiekty przeznaczone do rozbiórki zostały odłączone od wszystkich mediów?

Odpowiedź

Zamawiający  informuje, że  obiekty przeznaczone do rozbiórki zostaną przekazane Wykonawcy robót protokółem przekazania obiektu.

 

 

 

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:25 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:16 przez admin