• English

Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i powietrzu w XXI wieku”

0

W Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie k/Warszawy w dniu 10 października b.r. odbyła się konferencja pt. „BEZPIECZEŃSTWO NA LĄDZIE, MORZU I W POWIETRZU W XXI WIEKU” poświęcona  interdyscyplinarnym  zagadnieniom bezpieczeństwa. Organizatorami konferencji byli: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Instytut Lotnictwa oraz Regionalne Centrum Badań nad Bezpieczeństwem przy współpracy ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie i Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Słowo wstępne na otwarcie konferencji wygłosił Dyrektor  Instytutu Lotnictwa prof. ndzw. dr hab. inż. Witold Wiśniowski, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój sektora General Aviation oraz potrzebę rozwoju Krajowego  Programu Bezpieczeństwa, którego kluczowym elementem powinno  być zarządzanie bezpieczeństwem.

Celem konferencji było  przedstawienie wyników badań naukowych, wymiana poglądów i doświadczeń z zakresu praktyki  bezpieczeństwa na lądzie, morzu i w powietrzu. Obszar bezpieczeństwa w powietrzu  obejmował różne statki powietrzne (samoloty,  śmigłowce, poduszkowce, balony – w tym statki powietrzne bezzałogowe), oraz warte odnotowania zagadnienia interdyscyplinarne.

W sesji poświęconej lotnictwu omówiono  cztery  aktualne, wielokierunkowe spojrzenia na zagadnienia związane z bezpieczeństwem lotów w referatach pt.:

  • Służby żeglugi powietrznej w zapewnieniu  bezpieczeństwa transportu lotniczego (prof. płk dr inż. Tadeusz Compa z Akademii Obrony Narodowej)
  • Bezpieczeństwo lotu – zasada maksymalnej entropii (dr inż. Krzysztof Szafran z Instytutu Lotnictwa)
  • Bezpieczna  obsługa instalacji hydrazyny na samolocie F-16  (kpt.  Karol Budniak z Ministerstwa Obrony Narodowej )
  • Diagnoza stanu psychofizycznego personelu  lotnictwa jako predyktor bezpieczeństwa  w powietrzu (dr  Zdzisław Kobos z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Pozostałe referaty zgromadzono w monografii o tym samym tytule co konferencja, wydanej pod redakcją bryg. dr. inż. Jacka Zboiny  przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, i co warto podkreślić, dostarczonej uczestnikom podczas konferencji.

W podsumowaniu uczestnicy konferencji zgodzili się, że pierwsza taka multidyscyplinarna konferencja  dobrze zapowiada  kolejne, cykliczne i potrzebne wszystkim spotkania, które na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń ważnych dla bezpieczeństwa Polski na lądzie, morzu i w powietrzu.

Na zdjęciach m.in.: Dyrektor Instytutu Lotnictwa, prof. Witold Wiśniowski  wygłaszający słowo wstępne i dr Krzysztof Szafran przedstawiający swój referat pt.: Bezpieczeństwo lotu – zasada maksymalnej entropii.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 14 października 2015 o 13:10:11 [aktualna wersja] przez admin
  • 14 października 2015 o 13:10:11 przez admin
  • 26 lipca 2015 o 15:35:51 przez admin