• English

Oferta

Instytut Lotnictwa od początku swojej historii prowadzi działalność badawczą ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie wyników prac. Głównym obszarem zainteresowań naukowych były zagadnienia związane z rozwojem aeronautyki i astronautyki. Instytut Lotnictwa dokonał w tych obszarach znaczących rezultatów potwierdzonych badaniami i użytkowaniem samolotów, śmigłowców, rakiet meteorologicznych, silników i osprzętu, w których zastosowano koncepcje i opracowania będące wynikiem prac wykonanych w Instytucie.

Polityka rozwojowa Instytutu Lotnictwa opiera się na kontynuacji tradycyjnych obszarów badawczych takich jak: aerodynamika, projektowanie i badania struktur lotniczych, osprzęt lotniczy, napędy. Ważny aspekt działalności stanowią również intensywne wdrożenia nowych dziedzin takich jak: komputerowe wspomaganie projektowania, nowe techniki badania materiałów, projektowanie systemów adaptacyjnych, zastosowania mikro i nanotechnologii, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, wykorzystanie technologii lotniczych w medycynie i ochronie zdrowia, lotniczy transport lokalny.

Badania stosowane i prace wdrożeniowe realizowane są we współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi i produkcyjnymi poprzez wspólne projekty oraz zamówienia na usługi badawcze.

Najważniejszym stymulatorem rozwoju prowadzonych w Instytucie Lotnictwa badań jest współpraca międzynarodowa ze światowymi i europejskimi firmami lotniczymi.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło szerokie możliwości kooperacji w dziedzinie badań stosowanych i prac rozwojowych. Instytut Lotnictwa włączył się skutecznie w europejski obszar badawczy poprzez partnerski udział w projektach unijnych. Kolejny impuls dały Projekty Operacyjne, realizowane przez Instytut Lotnictwa.

Pozycja Instytutu uwarunkowana jest poziomem merytorycznym i zaangażowaniem pracowników. Nastąpiła wymiana pokoleniowa. Zespoły badawcze tworzą młodzi, dobrze wykształceni pracownicy, którzy poprzez wykonywane projekty mogą realizować swoje ambicje naukowe i zawodowe. Instytut Lotnictwa wspiera ich działania.

Instytut Lotnictwa jest w fazie dynamicznego rozwoju, będącego wynikiem trafnych decyzji strategicznych, konsekwentnej realizacji przyjętych kierunków działań oraz poziomu merytorycznego, aktywności i zaangażowaniu w ten proces pracowników.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Instytutu Lotnictwa!

dr inż. Paweł Stęzycki
Dyrektor Instytutu Lotnictwa

Usługi

Badania Projektowanie Analizy, ekspertyzy, certyfikacja Zarządzanie Inne Badania elementów konstrukcji Wytrzymałościowe badania statyczne i zmęczeniowe Wytrzymałościowe badania dynamiczne Badania zmęczeniowe Badania w warunkach eksploatacji Badania tensometryczne Pomiary hałasu Pomiary i analiza drgań Badania materiałowe Badania mechaniczne materiałów metalicznych Badania pełzania Badania nieniszczące Badania magnetyczno-proszkowe Badania ultradźwiękowe Badania penetracyjne Badania wizualne Badania prądami wirowymi Badania radiograficzne Badania dyfraktometryczne Badania

Laboratoria i zakłady

Zakład Napędów Lotniczych Zakład Technologii Kosmicznych Zakład Teledetekcji Zakład Awioniki Zakład Badań Materiałów Zakład Badań Struktur Zakład Aerodynamiki Zakład Konstrukcji Lotniczych Zakład Badań Sprzętu i Wyposażenia Lotniczego Zakład Systemów Transportu Zakład Technologii Struktur Kompozytowych Zakład Projektowy Laboratorium Badania Kompozytów Laboratorium Materiałów Pędnych Laboratorium Katalizatorów Laboratorium Napędów Kosmicznych Laboratorium Badań Środowiskowych Laboratorium Badań Aerodynamicznych Laboratorium Badań Podwozi

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

Misją Centrum Badan Materiałów i Konstrukcji jest wdrażanie najnowocześniejszych technologii z zakresu badań nad wytrzymałością materiałów, podzespołów silników lotniczych oraz innych konstrukcji pracujących w warunkach wysokich obciążeń mechanicznych w szerokim zakresie temperatur.     Główni odbiorcy usług CBMK: przemysł lotniczy przemysł przetwórstwa spożywczego przemysł motoryzacyjny przemysł chemiczny kolejnictwo energetyka Centrum Badan Materiałów i Konstrukcji oferuje specjalistyczne badania i usługi, obejmujące m.in.: Badania materiałowe

Centrum Nowych Technologii

Misją Centrum Nowych Technologii jest świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w celu podniesienia konkurencyjności ich wyrobów.   Główni odbiorcy usług Centrum Nowych Technologii: przemysł lotniczy przemysł motoryzacyjny przemysł chemiczny kolejnictwo energetyka budownictwo technologie kosmiczne przemysł stoczniowy przemysł zbrojeniowy przemysł kolejowy Oferta Centrum Nowych Technologii obejmuje: w obszarze aerodynamiki: prowadzenie testów przepływów wewnętrznych elementów silników lotniczych

Centrum Technologii Kosmicznych

Misją Centrum Technologii Kosmicznych jest prowadzenie badań naukowych w zakresie technologii kosmicznych dla potrzeb ich implementacji przez przedsiębiorców w układzie krajowym oraz międzynarodowym.   W Centrum Technologii Kosmicznych prowadzone są badania z zakresu: napędów lotniczych technologii kosmicznych awioniki pozyskiwania i przetwarzania danych Centrum Technologii Kosmicznych oferuje prace badawcze w następujących dziedzinach: W obszarze napędów lotniczych: badania silników tłokowych i turbowałowych badania komór spalania pomiary hałasu

Centrum Technologii Kompozytowych

Misją Centrum Technologii Kompozytowych jest świadczenie usług badawczych w zakresie materiałów kompozytowych, dostarczanie nowych technologii wytwarzania dla przemysłu lotniczego oraz prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych.   Centrum Technologii Kompozytowych oferuje: badania udarowe odporności na uderzenia wg normy ASTM D7136 badania fizykochemiczne rozszerzalności termicznej wg normy ASTM E228 badania fizykochemiczne wyznaczania temperatury zeszklenia wg normy – ASTM D1640 i ASTM D7028 badania wytrzymałościowe: rozciąganie –

Centrum Transportu i Konwersji Energii

Misją Centrum Transportu i Konwersji Energii jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii konwersji i akumulacji energii oraz w obszarach związanych ze środkami transportu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu lotniczego, jak również świadczenie usług badawczych w tych dziedzinach oraz implementacja i wdrożenie opracowanych technologii do produkcji przemysłowej. Zakres działalności Centrum: Zakład Transportu: pojazdy nowej generacji, lokalne systemy zarządzania pojazdem, podwozia lotnicze i systemy pochłaniania energii, efektywność energetyczna systemów

Informacja naukowo-techniczna

Instytut Lotnictwa prowadzi działalność w zakresie informacji naukowo-technicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw, w szczególności poprzez informację naukowo-techniczną, w tym działalność biblioteczną w przedmiocie działania Instytutu. Informacja naukowo-techniczna Instytutu Lotnictwa jest realizowana przez następujące komórki organizacyjne: bibliotekę, dział normalizacji, biuro koordynacji. Działalność informacyjno-biblioteczna udzielanie informacji bibliotecznej i katalogowej udostępnianie zbiorów na miejscu wypożyczenia (książki, czasopisma krajowe i zagraniczne, materiały

Oferta współpracy

Strona w budowie