Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

0

Instytut Lotnictwa  z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, (02-256) Warszawa, ogłasza publiczny przetarg pisemny na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy Al. Krakowskiej 137.

Przedmiotem przetargu są:

Prawo własności  działki nr  29  z obrębu 2-07-07 o łącznej powierzchni 1264 (tysiąca dwustu sześćdziesięciu czterech) m2 oraz posadowionego na niej  budynku hotelu pracowniczego o pow. użytkowej 1270 (tysiąca dwustu siedemdziesięciu) m2, kubaturze ok. 5250 (pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) m3 .

Księga Wieczysta nieruchomości nr KW WA1M/00433795/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem hotelu pracowniczego  składającego się z trzech kondygnacji naziemnych, podpiwniczenia, 21 pokoi hotelowych, 3 mieszkań 2 – pokojowych, pomieszczeń gospodarczych, biurowych oraz przychodni lekarskiej. Budynek przeznaczony jest  do remontu. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim ustaleniu terminu z p. Juliuszem Piaseckim  tel. 22 846 00 11  wew. 211.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.200.000,00 – złotych (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych).

Wadium wynosi: 420.000,00- złotych (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Minimalne postąpienie wynosi: 42 000, – złotych (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne a także  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli  złożą ofertę i wpłacą   wadium  w  terminie i miejscu  wskazanym  w niniejszym ogłoszeniu.

OFERTY

Oferty wraz z dowodem uiszczenia wadium można składać w terminie do dnia 30 września 2014 roku do godziny 11.00 w Instytucie Lotnictwa w Warszawie Al. Krakowska 110/114  bud. X2  pok. Nr 1.4 (Biuro Zarządu), w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „przetarg – nabycie działki nr 29”.

Oferta winna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Instytutem.
 2. Oferowaną cenę.
 3. Datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej.
 4. Aktualny wypis odpowiednio z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
 5. Oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późniejszymi zmianami), a w przeciwnym wypadku zobowiązanie cudzoziemca, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni, pozwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych na zakup nieruchomości.
 6. Dowód wpłaty wadium.
 7. Zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości.
 8. Oświadczenie,  że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia.
 9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotowej nieruchomości i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
 10. Oświadczenie, że oferent jest związany ofertą przez okres 180 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Dokument pełnomocnictwa w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

Stwierdzenie przez prowadzącego przetarg, że oferta nie zawiera danych, o których mowa wyżej, stanowi podstawę do jej odrzucenia.

Komisyjne otwarcie ofert (rozstrzygnięcie przetargu) odbędzie się w dniu 2 października 2014 roku o godz. 12.00 w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w  bud. X2, I piętro przy Biurze Zarządu.

Instytut Lotnictwa zawiadomi pisemnie (listem  poleconym)  oferentów o rozstrzygnięciu przetargu.

WADIUM

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Instytutu Lotnictwa  w Banku Pekao SA , nr rachunku: 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760 w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty najpóźniej do dnia 29 września 2014.

 1. Na dowodzie wniesienia wadium należy wpisać tytuł: „wadium – sprzedaż działki nr 29 ILot”.
 2. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z oferentów  nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium nie jest oprocentowane.
 3. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
 5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,  w   miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Instytutu Lotnictwa.

CENA

 1. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.
 2. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości obywa się na wniosek i koszt nabywcy.
 3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę najwyższą, prowadzący przetarg w sposób dowolny wybiera spośród nich nabywcę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.
 4. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 5. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty należnej, nie później niż na 3 dni przed terminem podpisania umowy notarialnej w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych. W przypadku finansowania zakupu z kredytu, wpłaty należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni po podpisaniu aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku uprawnia Komisję do sprzedaży nieruchomości kolejnym oferentom.

INNE

 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez wyboru oferty – na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego unieważnienia.
 2. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1224) sprzedaż nieruchomości wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Umowa sprzedaży zostanie podpisana po uzyskaniu zgody ww. ministra.
 3. Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w siedzibie Instytutu Lotnictwa w Warszawie przy Al. Krakowskiej  110/114  bud. A, piętro 1 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 12.00 po uzgodnieniu telefonicznym z p. Juliuszem Piaseckim, nr tel. 22 846 00 11 wew. 211.

 

Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
 • 22 grudnia 2015 o 10:23:19 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
 • 13 czerwca 2015 o 13:11:09 przez admin