• English

Międzynarodowe i własne

Instytut Lotnictwa współpracuje z wieloma jednostkami badawczo-rozwojowymi i produkcyjnymi z krajów Unii Europejskiej, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Oprócz prac o charakterze komercyjnym braliśmy udział lub aktualnie uczestniczymy w następujących projektach badawczych:

AKTUALNE

Badanie własności mikromechanicznych polikrystalicznych materiałów dwufazowych z wykorzystaniem metod dyfrakcyjnych oraz modeli krystalograficznych – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Kierownik projektu: mgr. inż. Elżbieta Gadalińska
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 543
mail: elzbieta.gadalinska[at]ilot.edu.pl

Termin realizacji: 21.08.2012 – 20.07.2017

INNOLOT  Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej – projekt realizowany jest w ramach programu sektorowego INNOLOT.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Grzegorz Socha
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 347
e-mail: grzegorz.socha[at]ilot.edu.pl

Termin realizacji: 01.06.2014 – 31.12.2016

MICROS Mikrosensoryczna technologia pomiaru funkcji życiowych żołnierza – element indywidualnego systemu, nawigacja autonomiczna żołnierza – projekt w zakresie obronności finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik projektu: dr inż. Stanisław Popowski
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 317
e-mail: stanislaw.popowski[at]ilot.edu.pl

MISTERY Metodyka syntezy systemu sterowania statkiem powietrznym z uwzględnieniem sytuacji podwyższonego ryzyka – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik projektu: mgr inż. Ewelina Szpakowska-Peas
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 350
e-mail: ewelina.szpakowska[at]ilot.edu.pl

Termin realizacji: 01.10.2013 – 30.09.2016

Objęcie ochroną patentową na wybranych rynkach europejskich wynalazku pt.: „Sposób otrzymania nadtlenku wodoru zwłaszcza klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej” złożonego do Urzędu Patentowego RP pod numerem P.403721 – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik projektu: mgr Beata Lisik
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 462
e-mail: beata.lisik[at]ilot.edu.pl

Termin realizacji: 01.12.2013 – 31.03.2017

OTEST – Innowacyjny optonumeryczny system do pomiaru pól przemieszczeń i analizy właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji inżynierskich w różnych warunkach środowiskowych – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kowalczyk
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 329
e-mail: piotr.kowalczyk[at]ilot.edu.pl

Termin realizacji: 01.07.2014 – 31.08.2017

Wykonanie modelu numerycznego heliopauzy z uwzględnieniem pola magnetycznego – projekt realizowany w Centrum Technologii Kosmicznych.

Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 561
e-mail: romana.ratkiewicz[at]ilot.edu.pl

 

ARCHIWALNE

Analiza pracy systemu hybrydowego układu zasilania bezzałogowych systemów latających (BSL) – gospodarka energią – projekt realizowany w Centrum Technologii Kosmicznych przez mgr inż. Annę Mazur.

Badanie struktur kriogenicznych i polodowcowych wybranych okołobiegunowych obszarów Marsa na podstawie danych spektrometrycznych i obrazowych – projekt realizowany w Centrum Technologii Kosmicznych. Kierownik projektu: dr Natalia Zalewska

BAKOMET Opracowanie bezadhezyjnego połączenia metal-kompozyt do wprowadzania obciążeń skupionych w pierwszorzędowe struktury warstwowe z preimpregnatów węglowych – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kierownik projektu: dr inż. Daniel Szeląg.

Budowa geologiczna najstarszych marsjańskich kraterów z okresu Late Heavy Bombardment na podstawie danych spektrofotometrycznych z sond Mars Express i Mars Reconnaissance Orbiter oraz analiza porównawcza z najstarszymi ziemskimi kraterami impaktowymi na podstawie zdjęć satelitarnych. Projekt zrealizowany w Centrum Technologii Kosmicznych pod kierownictwem dr Natalii Zalewskiej.

Butterfly Wing – Demonstrator klapki mechanizacji skrzydła typu „Butterfly Wing z wykorzystaniem materiału magnetoreologicznego – zadanie 1 – przedmiotem projektu były oryginalne prace badawcze, które pozwoliły na zdobycie nowej wiedzy o zastosowaniu materiału magnetoreologicznego w klapce mechanicznej. Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.  Kierownikiem projektu był dr inż. Paweł Skalski.

COMOZ – Budowa, rozwój i uruchomienie Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi – projekt realizowany w Centrum Technologii Kosmicznych przez dr inż. Pawła Czapskiego.

Detekcyjny system antykolizyjny śmigłowca z funkcją przewidywania manewru omijania przeszkód terenowych – projekt badawczy zrealizowany przez Zespół Liderów Projektów, pod kierownictwem dr. inż. Jarosława Stanisławskiego.

MOSUPSDynamicznie podobny MOdel Samolotu w Układzie Połączonych Skrzydeł – projekt został zrealizowany przez konsorcjum w składzie: Instytut Lotnictwa – lider, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, MSP, Politechnika Warszawska. Kierownikiem projektu był dr hab. inż. Cezary Galiński.

ILX-27 Bezzałogowy śmigłowiec – robot do zadań specjalnych – projekt rozwojowy zrealizowany przez Zespół Liderów Projektów w konsorcjum: Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz WZL-1, pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Kazimierza Szumańskiego.

PRELOT Opracowanie technologii wytwarzania lotniczych struktur kompozytowych z preimpregnatów węglowych z pominięciem procesu autoklawowego  – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kierownik projektu: dr inż. Daniel Szeląg.

AKTUALNE

ERA – Enhanced RPAS Automation – ERA

Kierownik projektu: dr inż. Jerzy Graffstein
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 271
e-mail: jerzy.graffstein[at]ilot.edu.pl

Termin realizacji: 12.02.2015 – 30.12.2019

 

ARCHIWALNE

AEROFAST – Aerocapture for future space transportation – Przechwytywanie aerodynamiczne w przyszłym transporcie kosmicznym  – Nowa technologia aerodynamicznego hamowania pojazdów kosmicznych

AEROPORTAL – Portal wspomagający działalność badawczo-rozwojową ponad 7000 tys. małych i średnich przedsięborstw lotniczych

ASCOS – Aviation Safety and Certification of new Operations and Systems – Bezpieczeństwo lotnictwa i certyfikacja nowych operacji i systemów

CopAIR-LA – Akcja koordynacyjna dla wspólnych projektów europejskich – Akcja wspierająca europejską współpracę badawczą w lotnictwie z krajami Ameryki Łacińskiej

CARGOMAP – Air cargo technology road map – Plan działań technologicznych na rzecz samolotu transportowego – projekt zrealizowany przez Centrum Nowych Technologii

COMROTAG – Development and Testing of Computational Methods to Simulate Helicopter Rotors with Active Gurney Flap. Koordynatorem projektu był dr inż. Janusz Sznajder

ESPOSA – Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft – Wydajne systemy i napęd dla małych samolotów

FAMEC  – Badania wytrzymałościowe i analiza mechanizmu zniszczenia superstopu na bazie niklu. Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Socha

GRASP – Green Advanced Space Propulsion – Alternatywne materiały pędne do zastosowań kosmicznych

PULCHER – Pulsed Chemical Rocket with Green High Performance Propellants

SAT-Rdmp – Small Air Transport Rdmp – Mały transport lotniczy

STARLET – program badawczy finansowany przez konsorcjum Clean Sky Joint Undertaking. Instytut był  jedynym uczestnikiem-wykonawcą w tym programie. Koordynatorem projektu Clean Sky STARLET w Instytucie Lotnictwa był dr inż. Janusz Sznajder.

TFAST – Transition Location Effect on Shock Wave Boundary Layer Interaction

GRACE – Green bi-propellant apogee rocket engine for future spacecraft

Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Surmacz
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 496
e-mail: pawel.surmacz[at]ilot.edu.pl

Termin realizacji:12.01.2015 – 31.12.2017

DARTDirect Air Transport – projekt realizowany przez Centrum Nowych Technologii dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Miksa
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 713
e-mail: wojciech.miksa[at]ilot.edu.pl

Termin realizacji:01.04.2016 – 18.03.2017

„FLITE 2” – „Flite test easy- extension” – „Badania modalne konstrukcji samolotów w czasie lotu” EUREKA projekt nr 414/E-266/SPB/EUREKA/T-12/DWM 102/2004-2007 czas realizacji: 01/12/2004-30/11/2007 (Eureka)

„AERONET III” – „Aircraft Emission and Reduction technologies” – „Akcja koordynujaca działania w obszarze wpływu zagrożeń emitowanych przez lotnictwo i technologie ograniczenia zagrożeń” Aeronautics CA projekt nr ACA3-CT-2003-502882, czas realizacji: 01/04/2004-31/03/2008,

„ADLAND” – „Adaptive Landing Gears for Improved Impact Absorption” – „Opracowanie sterowalnych podwozi lotniczych w celu poprawy absorpcji energii uderzenia” projekt nr AST3-CT-2004-502793 akronim ADLAND, czas realizacji: 01/12/2003-30/11/2006,

„SCRATCH IV” – „Support for Collaborative Aeronautical Technical Research” – „Akcja wspierajaca udział małych przedsiębiorstw w projektach Programu Ramowego – edycja IV” SSA projekt nr ASA3-CT-2004-510981, czas realizacji: 01/05/2004-30/04/2006. Punkt kontaktowy w Instytucie Lotnictwa

„HISAC” – „HIGH SPEED ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AIRCRAFT” „Oszacowanie wykonalności nowego naddźwiękowego pasażerskiego samolotu odrzutowego” – Aeronautics IP, projekt nr AIP4-CT-2005-516132, czas realizacji: 01/05/2005-30/04/2008,

„AirTN” – „AIR TRANSPORT NET” – „Akcja koordynujaca dotycząca zwiększenia globalnej konkurencyjności UE w lotnictwie” AERONAUTICS CA, projekt nr 518480, czas realizacji: 01/01/2006-31/12/2008,

„UFAST”– „Unsteady effects of shock wave induced separation” – „Interferencja fal uderzeniowych w opływie profilu lotniczego” AERONAUTICS STREP, nr: AST4-CT-2005-012226, czas realizacji: 01/12/2005-30-11/2008,

„SOFIA” – „Safe Automatic Flight Back and Landing of Aircraft” – „Systemu FRF bezpiecznego powrotu samolotu na ziemię” IP projekt nr AST5-CT-2006-030911, czas realizacji: 01/06/2006-30/08/2009,

„EPATS” – „European Personal Air Transportation System” – „Europejski System Transportu Samolotami Osobowymi” Aeronautics SSA, nr 044549, czas realizacji: 01.2007-06.2008, Koordynator Instytut Lotnictwa

„CESAR” – „Cost effective small aircraft” – „Projekt zintegrowany zorientowany na zaprojektowanie małego ekonomicznego samolotu transportowego” Aeronautics IP, projekt nr 30 888, czas realizacji 1.09.2006-31.08.2009

„SCRATCH” – „Support for Collaborative Aeronautical Technical Research” –”Akcja wspierajaca udział małych przedsiębiorstw w projektach 6 Programu Ramowego – kontynuuacja” Aeronautics SSA, projekt nr ASA5-2006-036267, czas realizacji: Jun 2006-May 2007, Punkt Kontaktowy w Instytucie Lotnictwa

„SUPERSKYSENCE” – „Smart Maintenence of hydraulic fluid using on board monitoring and reconditioning system” – „Inteligentny monitoring płynu hydraulicznego na pokładzie samolotu”, Aeronautics IP projekt nr 030863 czas realizacji: 01/06/2006-30/08/2009,

„DRESS” – „Distributed and Redundant Electro Mechanical Nose Gear Steering System” – „Elektro-mechaniczny system sterowania podwozia przedniego samolotu transportowego”, Aeronautics STREP projekt nr. AST5-CT-2006-30841 czas realizacji: 06.2006 – 06.2009

“HELIX” – „Innovative aerodynamic high lifts concepts” – „Nowoczesne aerodynamiczne systemy mechanizacji skrzydła” – Growth 3, RTD, czas realizacji: 01/06/2001-30/04/2005 (+ annex 2006 ),

“HiReTT” – „High Reynolds number tools and techniques for civil transport aircraft design” – „Narzędzia i Techniki Projektowania w Zakresie Dużych Liczb Reynoldsa dla Samolotów Komunikacyjnych” Growth 3, RTD, czas realizacji: 01/08/2002-30/11/ 2005

“UAVNET” – „Civilian UAV Thematic Network: Technologies, Application” – „Cywilne Samoloty Bezpilotowe: Technologia, Zastosowanie, Certyfikacja” , Growth 3, SSA/CA, czas realizacji: 01/05/2002-30/11/2005

„NAS-TAURUS” – „Technology development for aeroelastic simulations on unstructured grids” – „Opracowanie technologii symulacji aeroelastycznej na siatkach niestrukturalnych” Growth 3, RTD, czas realizacji: 01/07/2002-31/07/2004,

„X2-Noise” – „Thematic Network on Aeroacoustics of New Aircraft & Engine Configurations – Impact of Aircraft Noise on Future Designs” – „Sieć tematyczna w obszarze aeroakustyki nowych samolotów i konfiguracjii silników”, Growth 3, SSA/CA, czas realizacji: 01/11/2002-30/04/2006,

„FLITE” – „Flite test easy” – „Polepszenie procedur badania w locie dynamiki strukturalnej samolotu w warunkach naturalnych wzbudzeń” EUREKA projekt nr E12419, czas realizacji: 1.01.2002 – 30.04.2003,

“ViewLS” – Clear Views on Clean Fuels „Strategie rozwoju paliw alternatywnych w Europie-udział honorowy jako tzw. Diamond VIP” – Diamond VIP – czas realizacji 2003-2005

„FLITE” – „Flight test easy” czyli „Polepszenie procedur badania w locie dynamiki strukturalnej samolotu w warunkach naturalnych wzbudzeń”,

„FLITE 2” – „Flight Test Easy Extension” – „Badania modalne konstrukcji samolotów w czasie lotu”.

„IMPERIA” – „Poprawa Trwałości Zmęczeniowej Połączeń Nitowych Stosowanych w Konstrukcjach Lotniczych”