Nowoczesny wirnik autorotacyjny

Celem projektu jest opracowanie rodziny nowoczesnych rozwiązań dla wirników nośnych dedykowanych z założenia do pracy w autorotacji, przebadanie ich na stanowiskach naziemnych oraz wykazanie na latającym demonstratorze ich światowej jakości tzn. wysokich charakterystyk aerodynamicznych, bezpieczeństwa, niezawodności, a tym samym najwyższej konkurencyjności w stosunku do wyrobów światowych. Po zakończeniu projektu konsorcjant biznesowy będzie mógł we własnym zakresie wprowadzić do produkcji, poprzez własne prace rozwojowe do których posiada wystarczający potencjał, łopaty do wirników nośnych zarówno na potrzeby własnej produkcji wiatrakowców a także jako niezależny wyrób handlowy do zastosowania prze innych producentów, o najwyższych (bo udowodnionych pod nadzorem lotniczym) własnościach. Przewiduje się dwa warianty rozwiązań:

 • rozwiązanie uproszczone (konstrukcja duralowa), dedykowane wiatrakowcom klas D, C, B;
 • rozwiązanie zaawansowane (konstrukcja kompozytowa), dedykowane wiatrakowcom klas B, A.

Przesłanki uzasadniające podjęcie projektu to:

 • stwierdzenie w trakcie realizacji projektu z tematyki wiatrakowcowej
  poważnego niedostatku w ofercie światowych producentów wirników
  nośnych, polegającej na niskim stopniu zaawansowania technicznego na
  tle współczesnych możliwości inżynieryjnych obserwowanych w
  śmigłowcach;
 • opracowanie przy użyciu współczesnych narzędzi inżynieryjnych
  rodziny profili do pracy w autorotacji przewyższających parametrami
  powszechnie stosowany profil NACA 8H12.

Niniejszy projekt pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” jest przedsięwzięciem z dziedziny wysokich technologii lotniczych. Partnerzy przedsięwzięcia to: Instytut Lotnictwa – lider w dziedzinie badań naukowych w obszarze lotnictwa, oraz firma Aviation Artur Trendak – lider w dziedzinie technologii wiatrakowców. Realizują oni łącznie pięć zadań w których przeprowadzone zostaną badania przemysłowe nad opracowaniem i przebadaniem na demonstratorze technologii, innowacyjnych wirników dedykowanych wiatrakowcom. Wirniki będą posiadały nowoczesny profile z nowej rodziny laminarnej opracowanej specjalnie do pracy w autorotacji. W efekcie projektu usunięte zostaną podstawowe niedostatki obecnie stosowanych rozwiązań. Konsorcjant biznesowy po wdrożeniu rezultatów projektu znajdzie się w gronie ścisłych liderów branży na świecie. Projekt jest jednym ze środków rewitalizacji wiatrakowców na świecie w ich współczesnych, nowoczesnych formach, które upatrywane są jako następcy śmigłowców które w swojej tradycyjnej formie wyczerpały możliwości dalszego rozwoju.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Podziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

Nazwa projektu: „Nowoczesny wirnik autoroatcyjny”

Nr umowy: POIG.01.03.01-14-007/12 podpisana w dniu 22.05.2013 r.

Planowany termin realizacji projektu – 01.06.2013 – 31.05.2015

Całkowita wartość projektu: 4.266.234,00

Projekt realizowany w konsorcjum:

Beneficjent: Instytut Lotnictwa

Konsorcjant biznesowy: Aviation Artur Trendak