• English

Systemy jakości

Instytut Lotnictwa opiera swoje działania na polityce najwyższej jakości świadczonych usług. Liczne certyfikaty potwierdzają wysoki poziom i profesjonalizm pracy naukowców oraz laboratoriów.

certyfikat_iso_9001_2015_resize

ISO 9001:2015

System zarządzania jakością w Instytucie Lotnictwa spełnia wymagania ISO 9001:2015 w zakresie: badań naukowych i laboratoryjnych, prac rozwojowych, projektowania i produkcji w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki oraz dziedzinach pokrewnych

certyfikat_aqap_2110_2016_resize

AQAP 2110:2016

System zarządzania jakością w Instytucie lotnictwa spełnia wymagania AQAP 2110:2016 w zakresie: badań naukowych i laboratoryjnych, prac rozwojowych, projektowania i produkcji w dziedzinie lotnictwa i  kosmonautyki oraz dziedzinach pokrewnych

Wysoka jakość działań Instytutu Lotnictwa jest zapewniona dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością, który gwarantuje, że wszystkie realizowane prace są planowane, nadzorowane i udokumentowane, a także, że wszystkie uzgodnione w umowach wymagania są spełnione i zaspokajają wymagania klienta. System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz dokumentu standaryzacyjnego AQAP 2110:2016.

System Zarządzania Jakością wymusza ciągłe doskonalenie sprawności i efektywności organizacji. Zakresem swoim obejmuje następujące procesy podstawowe:

 • badania naukowe i laboratoryjne,
 • prace rozwojowe,
 • projektowanie,
 • produkcję

w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki oraz dziedzinach pokrewnych oraz szereg procesów wspomagających dotyczących doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz współpracy z klientem.

Kontakt:
Pełnomocnik Dyrektora do spraw Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji Laboratoriów
dr inż. Edyta Słupecka
tel. (+ 48) 22 846 00 11 wew. 404
mail: edyta.slupecka[at]ilot.edu.pl

AB-129

AB 129
Laboratorium Badań Aerodynamicznych

Laboratorium Badań Aerodynamicznych od 22.10.1997 roku jest uprawnione do wykonywania badań akredytowanych w zakresie badań sił i momentów aerodynamicznych występujących na badanych obiektach wyznaczone z pomiarów wagowych i pomiarów ciśnień oraz wizualizacji opływu modeli i obiektów rzeczywistych. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji.

CERTYFIKAT-AB131m

AB 131

Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych

Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych od 22.10.1997 roku jest uprawnione do wykony-wania badań akredytowanych kompletnych konstrukcji mechanicznych, ich zespołów, elementów bądź fragmentów konstrukcji. Badane cechy określa zakres akredytacji AB 131. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji.

CERTYFIKAT-AB132m

AB 132

Laboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium Badań Środowiskowych od 22.10.1997 roku jest uprawnione do wykonywania badań akredytowanych wyrobów mechanicznych, elektrotechnicznych, elektronicznych i ich zespołów i elementów w zakresie określonym w akredytacji AB 132. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji.

CERTYFIKAT-AB792m

AB 792

Zespół Laboratoriów Badań Materiałów i Konstrukcji

Laboratorium Badań Konstrukcji jest uprawnione do wykonywania badań akredytowanych kompletnych konstrukcji mechanicznych, ich zespołów, elementów bądź fragmentów w zakresie wytrzymałości statycznej, quasistatycznej w złożonych stanach obciążeń, Laboratorium Badań Materiałów uprawnione jest do wykonywania badań wytrzymałości zmęczeniowej i prób pełzania. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji. Zakres akredytacji.

CERTYFIKAT-AB1489m

AB 1489

Laboratorium Materiałoznawstwa AB 1489

Laboratorium Materiałoznawstwa EDC Instytutu Lotnictwa posiada od 31 stycznia 2014 certyfikat akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 do wykonywania badań akredytowanych w zakresie pomiarów twardości w skali Rockwella i Vickersa dla metali oraz stopów metali, do wykonywania badań penetracyjnych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych oraz do pomiarów grubości powłok dla wyrobów z materiałów metalicznych. Szczegółowy zakres badanych cech i metod badawczych jest przedstawiony w zakresie akredytacji nr AB 1489. Kompetencje techniczne zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji.

CERTYFIKAT-AB1490m

AB 1490

Laboratorium Badań Kompozytów

Laboratorium Badań Kompozytów od 31 stycznia 2014 roku jest uprawnione do wykonywania badań akredytowanych kompozytów w zakresie próby ściskania, rozciągania oraz statycznej próby rozrywania i próby zmęczeniowej według I sposobu pękania. Badane cechy określa zakres akredytacji AB 1490. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji.

CERTYFIKAT-AB1491m

AB 1491

Laboratorium Testów AB 1491

Laboratorium Testów od 31 stycznia 2014 roku jest uprawnione do wykonywania akredytowanych badań właściwości fizycznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych – w tym metali i kompozytów, w zakresie ciśnień: 0 ÷ 42 000 psi; 0 ÷ 2895,8 bar oraz w zakresie temperatur: -148 ÷ 500⁰F; -100 ÷ 260⁰C metodą pomiaru bezpośredniego. Badane cechy określa zakres akredytacji AB 1491. Kompetencje techniczne potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając Certyfikat. Zakres akredytacji.

certyfikat-I-23m

Certyfikat Typu dla samolotu I-23

Kontakt:
Andrzej Iwaniuk
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 707
mail: andrzej.iwaniuk[at]ilot.edu.pl

adoa-modm

Zatwierdzenie Organizacji Projektującej wg Procedury Alternatywnej (ADOA)

Kontakt:
mgr inż. Krzysztof Piwek
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 320
mail: krzysztof.piwek[at]ilot.edu.pl

CERTYFIKAT_02m

Certyfikat Zatwierdzonej Organizacji Produkującej nr PL.21G.034 (Part 21)

Organizacja Produkująca Instytutu Lotnictwa, zatwierdzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 zgodnie z załącznikiem (Part 21), sekcja A, podczęść G, upoważniona jest do produkcji wyrobów, części i akcesoriów wymienionych w jej wykazie zatwierdzenia, oraz wydawania poświadczenia produkcji w postaci formularza EASA FORM 1.

Kontakt:
Zbigniew Mrotek
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 663, 701
mail: zbigniew.mrotek[at]ilot.edu.pl

CERTYFIKAT_01m

Certyfikat Zatwierdzonej Organizacji Obsługowej nr PL.145.062 (Part-145)

Organizacja Obsługowa Instytutu Lotnictwa, zatwierdzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2043/2003 wg Działu A Załącznika II (Part-145), upoważniona jest do obsługi technicznej wyrobów, części i urządzeń wymienionych w jej wykazie zatwierdzenia, oraz wydawania poświadczenia przeprowadzonych obsług w postaci formularza EASA FORM 1.

Kontakt:
Janina Dąbrowska
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 260
mail: janina.dabrowska[at]ilot.edu..pl

ACE-Silverm

ACE

United Technologies Corporation

We wrześniu 2010 roku Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji osiągnęło Srebrny poziom systemu jakości ACE (Achieving Competitive Excellence – System Operacyjny Osiągania Konkurencyjnej Doskonałości) stosowanym w United Technologies. Jest to drugi z trzech stopni systemu nowoczesnego zarządzania firmą i kultury pracy. System ten gwarantuje poprawę jakości i zwiększenie wydajności pracy poprzez właściwe zarządzanie procesem i wartościami oraz stworzenie środowiska pracy, które eliminuje potencjalne nieprawidłowości i straty. Poprzednio poziom Brązu został osiągnięty w czerwcu 2008. Kolejnym wyzwaniem dla CBMK jest zdobycie najwyższego, Złotego poziomu doskonałości.

Kontakt:
Antoni Niepokólczycki
tel. (+ 48) 22 846 00 11 wew. 546
mail: antoni.niepokolczycki[at]ilot.edu.pl

CERTYFIKAT-GE-Transportation-Aviationm

GE S-400

General Electric

Certyfikat ten dotyczy kwalifikacji realizowanych w Zakładzie Badań Materiałów procesów badań mechanicznych oraz przygotowywania próbek do badań. Zakres certyfikatu obejmuje: badania statycznej próby rozciągania w temperaturze pokojowej (AI0A) oraz podwyższonej (AI0B), badania pełzania (AIXA), badania zmęczeniowe Low Cycle Fatigue (AI0Y) oraz wykonywanie próbek do badań klasy B (AI0X).

Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji posiada certyfikat S-400 nieprzerwanie od 2007 roku. Jest on jednym z najważniejszych potwierdzeń dla wysokiej jakości badań i usług oraz spełnienia oczekiwań klientów. Obecny certyfikat jest ważny do 30 kwietnia 2019 roku.

Kontakt:
Antoni Niepokólczycki
tel. (+ 48) 22 846 00 11 wew. 546
mail: antoni.niepokolczycki[at]ilot.edu.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania (Wewnętrzny System Kontroli) Nr W-311/4/2017

Wewnętrzny System Kontroli jest jednym z elementów systemu zapewniającego bezpieczeństwo międzynarodowe. Stanowi jedno z najważniejszych narzędzi zapobiegania niekontrolowanemu transferowi towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Wdrożenie i stosowanie WSK pozwala organizacjom przede wszystkim na udowodnienie, że spełniają one międzynarodowe wymogi eksportu towarów o znaczeniu strategicznym, oraz że ich działalność stoi w zgodzie z prawem.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.edu.pl

koncesjadm

B – 003/2010

Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.edu.pl

ŚBP I stop. kraj. 2017

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia – krajowe

Po przeprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza się, że Instytut Lotnictwa posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne na okres do 18.05.2027.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.edu.pl

ŚBP II stop. kraj. 2017

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia – krajowe

Po przeprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza się, że Instytut Lotnictwa posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą:

 • ściśle tajne na okres do 18.05.2022,
 • tajne na okres do 18.05.2024,
 • poufne na okres do 18.05.2027,

z wyłączeniem możliwości przetwarzania tych informacji we własnych systemach teleinformatycznych.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.edu.pl

ŚBP III stop. ESA 2017

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia – ESA

Po przeprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza się, że Instytut Lotnictwa posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych Europejskiej Agencji Kosmicznej oznaczonych klauzulą:

 • ESA SECRET na okres do 18.05.2024.
 • ESA CONFIDENTIAL na okres do 18.05.2027,

z wyłączeniem możliwości przetwarzania tych informacji we własnych systemach teleinformatycznych i w użytkowanych obiektach.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.edu.pl

ŚBP III stop. NATO 2017

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia – NATO

Po przeprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza się, że Instytut Lotnictwa posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą:

 • NATO SECRET na okres do 18.05.2024.
 • NATO CONFIDENTIAL na okres do 18.05.2027,

z wyłączeniem możliwości przetwarzania tych informacji we własnych systemach teleinformatycznych i w użytkowanych obiektach.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.edu.pl

ŚBP III stop. UE 2017

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia – UE

Po przeprowadzeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego stwierdza się, że Instytut Lotnictwa posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych Uni Europejskiej oznaczonych klauzulą:

 • SECRET UE/EU SECRET  na okres do 18.05.2024.
 • CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL  na okres do 18.05.2027,

z wyłączeniem możliwości przetwarzania tych informacji we własnych systemach teleinformatycznych i w użytkowanych obiektach.

Kontakt:
Dorota Kozakiewicz
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 788
mail: dorota.kozakiewicz[at]ilot.edu.pl