• English

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku biurowo-laboratoryjnego Ls oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją wykonanego projektu

0

Znak sprawy: 44/ZA/AZAZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 44/ZA/AZAZ/2016 na Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku biurowo – laboratoryjnego Ls oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja wykonanego projektu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.