• English

Wyposażenie laboratorium technologii wysoko wytrzymałych kompozytów w ploter tnący

0

Nasz znak: 41/DE/Z/15

Data 19.06.2015 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 41/DE/Z/15) na  wyposażenie laboratorium technologii wysoko wytrzymałych kompozytów w ploter tnący zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 3-7

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 8 – wykaz dostaw głównych

Odpowiedź na pytanie z dnia 22.06.2015 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji