• English

Zakup i dostawa bezterminowych licencji pakietu oprogramowania CFD (FLUENT) poprzez przekształcenie z licencji rocznych

0

Nasz znak: 38/DE/Z/15

Data 19.06.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 38/DE/Z/15) na  zakup i dostawę bezterminowych licencji pakietu oprogramowania CFD (FLUENT) poprzez przekształcenie z licencji rocznych zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 3-7

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Wybór najkorzytniejszej oferty

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji